Informace uchazečům

 

Vážení rodiče, milí studenti,

srdečně vás zveme na úvodní informativní schůzku přijatých žáků a jejich zákonných zástupců, která se uskuteční v úterý 20. 6. 2017 ve 2. patře (chemická posluchárna) budovy Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně.

Prosíme vás o vyplnění přiloženého „Dotazníku“ a „Žádosti o vystavení průkazu ISIC“, které odevzdáte na informativní schůzce třídní učitelce spolu s průkazkovou fotografií (je možno ji zaslat také v elektronické podobě na adresu: mail@ghlucin.cz). Zároveň si pečlivě pročtěte průvodní dopis ke školním průkazům ISIC.

Informace pro 1. A: začátek v 16:00 hodin

Na informativní schůzce budeme vybírat zálohu 700 Kč na ISIC kartu a učebnici a pracovní sešit do českého jazyka (obojí na celé 4 roky studia) a 1 000 Kč zálohu na adaptační kurz.

Informace pro primu: začátek schůzky v 17:00 hodin

Na informativní schůzce budeme vybírat zálohu 500 Kč na ISIC kartu a pracovní sešity do českého jazyka a matematiky a 1 000 Kč zálohu na adaptační kurz.

Na setkání s vámi se těší

PhDr. Charlotta Grenarová, ředitelka, a třídní učitelé

Obory vzdělávání:

Šestileté studium:        79-41-K/61 Gymnázium

Čtyřleté studium:         79-41-K/41 Gymnázium

Pro vzdělávání v těchto oborech vzdělání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče.

V průběhu studia se žáci mohou setkat s těmito faktory pracovního prostředí (dle platné kategorizace): zvýšená fyzická zátěž, zraková zátěž, pracovní poloha a chemické látky (ve výuce).

Pro uchazeče ze sedmých a devátých tříd jsou zde ukázkové testy.

Přihlášky odevzdejte ředitelce školy do 1. března příslušného kalendářního roku.

Školní rok 2017/2018

2. kolo přijímacího řízení pro čtyřleté studium - obor 79-41-K/41 Gymnázium

Výsledky 2. kola přijímacího řízení jsou zde.

Ředitelka školy vyhlašuje podle § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 2. kolo přijímacího řízení pro čtyřleté studium k naplnění předpokládaného stavu žáků.
Termín podání přihlášek: do 24. 5. 2017 do 12:00 hod.
Přijímací zkoušku uchazeči nekonají; přijati budou na základě kritérií (viz níže). V rámci hodnocení přijímacího řízení budou zohledněny výsledky jednotné zkoušky z 1. kola přijímacího řízení.
Součástí přihlášky musí být rozhodnutí o nepřijetí z 1. kola, ve kterém budou uvedeny počty bodů z jednotlivých testů.

Kritéria hodnocení pro 2. kolo přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium pro školní rok 2017/2018:
Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:
a) prospěchu v 1. a ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (z předmětu český jazyk a literatura, anglický jazyk, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie a přírodopis) - max. 40 bodů
- z maxima 40 bodů se budou odečítat body následovně:
o 1 bod za každou známku 2
o 2 body za každou známku 3
o 20 bodů za každou známku 4
o 30 bodů za každou známku 5
b) výsledku přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury)
- hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) max. 50 bodů
- hodnocení testu z matematiky (M) max. 50 bodů
Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.
Nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem v testu potřebná pro přijetí je z testu ČJL 10 bodů; z testu z M je 7 bodů.
Uchazeči, kteří získají za prospěch méně než nula bodů, nesplní kritérium pro přijetí ke studiu.
Celkem je možné získat maximálně 140 bodů.
V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek testu z matematiky, pak výsledek testu z českého jazyka a literatury a nakonec rozhodnou body za prospěch.

Hlučín 17. 5. 2017

PhDr. Charlotta Grenarová, v.r., ředitelka školy

Přijímací řízení na Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvkovou organizaci, do prvního ročníku ve školním roce 2017/2018 se vyhlašuje na tyto obory denního studia:

 • - čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium
 • - šestileté gymnázium: 79–41–K/61 Gymnázium

 

Jednotné testy z matematiky a českého jazyka se uskuteční v termínu:

 • - 12. 4. 2017 pro čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium - 1. řádný termín
 • - 19. 4. 2017 pro čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium - 2. řádný termín
 • - 18. 4. 2017 pro šestileté gymnázium: 79–41–K/61 Gymnázium - 1. řádný termín
 • - 20. 4. 2017 pro šestileté gymnázium: 79–41–K/61 Gymnázium - 2. řádný termín

Náhradní termín konání testů je 11. 5. 2017 (první termín), 12. 5. 2017 (druhý termín) pro oba typy studia.

Přijímáme 30 žáků do 1. ročníku čtyřletého studia a 30 žáků do 1. ročníku šestiletého studia.

Přihlášky odevzdejte ředitelce školy do 1. března 2017.

Ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

 

Čtyřleté studium:

V případě přijetí je třeba do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí zaslat/odevzdat osobně ředitelce SŠ zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, zaniká platnost rozhodnutí o přijetí a místo je možné obsadit jiným uchazečem.

Sdělujeme zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů, že si mohou osobně vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí na sekretariátu školy, a to v úterý 2. 5. 2017 od 14:00 do 18:00, a ve středu 3. 5. 2017 od 7:00 do 12:00. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou (3. 5. 2017).

Šestileté studium:

V případě přijetí je třeba do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí zaslat/odevzdat osobně ředitelce SŠ zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, zaniká platnost rozhodnutí o přijetí a místo je možné obsadit jiným uchazečem.

Sdělujeme zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů, že si mohou osobně vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí na sekretariátu školy, a to v úterý 2. 5. 2017 od 14:00 do 18:00, a ve středu 3. 5. 2017 od 7:00 do 12:00. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou (3. 5. 2017).

 

I v letošním školním roce se na naší škole uskuteční Dny otevřených dveří. Rodiče a žáci mají možnost projít si učebny a seznámit se s prostředím školy.

Podzimní termín: 29. 11. 2016 (úterý dopoledne i odpoledne –  od 8 do 17 hodin)

Zimní termín: 24. 1. 2017 (úterý jen odpoledne – od 16 do 18 hodin)

Těšíme se na Vaši návštěvu a jsme připravení  zodpovědět veškeré Vaše dotazy.

Pro zájemce nabízíme přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ. V kurzech se budoucí studenti seznámí i s koncepcí testů CERMAT, které se u přijímacích zkoušek v roce 2017 využijí.

Kurz pro žáky devátých tříd:

 • - se koná vždy ve čtvrtek od 15 do 17 hodin
 • - kurz začne 5. ledna 2017 už ve 14:45
 • - počet volných míst jsou již jen 2

Kurz pro žáky sedmých tříd:

 • - se koná vždy ve středu od 15 do 17 hodin
 • - kurz začne 4. ledna 2017 už ve 14:45
 • - kurz je již obsazen

 

Kurzy je možné zaplatit (1 700 Kč) na Dni otevřených dveří (29. listopad 2016), nebo na schůzce pro rodiče pořádané v prosinci 2016 (6. 12. v 16 hodin). Pozdější platba je navýšena na 1 800 Kč z organizačních důvodů.

S sebou musí mít žáci potvrzení o zaplacení kurzu, přezůvky, psací a rýsovací potřeby. Vhodné jsou i sačinkya pití.

Lekce nebudou v době jarních prázdnin opavského okresu.

Varianta pro ruční vyplnění je zde.

Šestileté studium

Učební plán

Čtyřleté studium

Učební plán