Kriteria k přijetí – čtyřleté studium

Informace pro uchazeče čtyřletého studia:

Podmínky přijetí

Žáci vykonávají přijímací zkoušky formou didaktických testů z matematiky a českého jazyka a literatury.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nepožadujeme.

Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium pro školní rok 2017/2018.

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

a) prospěchu v 1. a ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (z předmětů český jazyk a literatura, anglický jazyk, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, přírodopis) - maximálně 40 bodů;

z maxima 40 bodů se budou odečítat body následovně:

  • 1 bod za každou známku 2
  • 2 body za každou známku 3
  • 20 bodů za každou známku 4
  • 30 bodů za každou známku 5

 

a umístění v olympiádách;

za umístění v okresním kole olympiád (viz Věstník MŠMT ČR, seš. 8/2016 – předmětové soutěže typu A) se přičítá maximálně 10 bodů:

  • 1. - 3. místo 5 bodů
  • 4. - 7. místo 3 body
  • 8. - 10. místo 2 body

za umístění v krajských kolech (1. - 10. místo) se přičítá 5 bodů

Kopie diplomů jsou součástí přihlášky.

b) výsledku přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a test z českého jazyka a literatury):

  • hodnocení z testu z matematiky                                     maximálně 50 bodů
  • hodnocení z testu z českého jazyka a literatury           maximálně 50 bodů

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Nejnižší bodová hranice dosažená uchazečem potřebná pro přijetí je z testu ČJL 10 bodů; z testu z M je 7 bodů.

Uchazeči, kteří získají za prospěch a olympiády méně než nula bodů, nesplní kritérium pro přijetí ke studiu.

Je možné získat maximálně 150 bodů.

V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek testu z matematiky, pak výsledek testu z českého jazyka a literatury a nakonec rozhodnou body za prospěch a olympiády.