Aktuální informace pro uchazeče

Aktuální informace pro uchazeče

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Mimořádné opatření  (MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN), ve kterém nařizuje postup při přijímacím řízení na střední školy. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pak následně vydalo Opatření obecné povahy Přijímací řízení – dodatek (MSMT-4337/2021-7).

S účinností ode dne 21. dubna 2021 se mění mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest ze dne 6. dubna 2021 – dochází k rozšíření výjimky z nošení respirátoru o uchazeče o vzdělávání ve střední škole při přijímací zkoušce; uchazeči o studium mohou mít při přijímací zkoušce zdravotnickou roušku.

Z uvedených přiložených dokumentů vybíráme to nejpodstatnější:

Uchazeči o střední vzdělávání se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce pouze pokud:

  1. nemá příznaky onemocnění COVID-19
  2. a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených v současné škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky

Škola, ve které je uchazeč žákem (současná základní škola), je povinna provést na žádost žáka preventivní test a vydat o výsledku testu doklad.

Doklad o testování na současné škole může uchazeč nahradit:

  1. dokladem, že během posledních 90 dní prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19
  2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku AG nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech 
  3. certifikátem MZd ČR o provedení očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od poslední předepsané dávky uplynulo nejméně 14 dnů

Pokud uchazeč nepředloží některý výše uvedený doklad, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření MZd ČR neúčastnil řádného termínu jednotné přijímací zkoušky, se může ve lhůtě do tří dnů písemně omluvit řediteli školy, ve které ji měl konat. Pak koná zkoušku v náhradním termínu.

Informace o testování a ochraně osobních údajů

PhDr. Charlotta Grenarová

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading