Mimořádné opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Mimořádné opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Vážení rodiče, milí žáci,

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

nařizuje

mimořádné opatření při epidemii

s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. na území celého Moravskoslezského kraje spočívající v
2. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

 povinné školní docházky;

To znamená, že žáci primy a sekundy se budou od 5. 10. 2020 i nadále vzdělávat prezenčně ve škole dle platného rozvrhu (obědy jsou zajištěny), ostatní třídy vyššího gymnázia se budou vzdělávat distančně. Připomínám, že distanční výuka je dle školského zákona povinná!

Celé znění Mimořádného opatření zde.

PhDr. Charlotta Grenarová

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading