Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

Řádný termín JPZ se bude konat 8. června (čtyřleté obory) a 9. června (víceletá gymnázia), výsledky obdrží školy 15. června (za čtyřleté obory) a 16. června (za víceletá gymnázia) během dopoledních hodin. Náhradní termín se koná ve stejný den pro všechny obory vzdělání, a sice 23. června, výsledky budou zpřístupněny 26. června. Časový rozvrh zkoušek byl vydán včera a naleznete jej zde:

časový rozvrh konání testů JPZ

Ministerstvo pro letošní rok rozhodlo o navýšení času pro konání testů, u matematiky o 15 minut na celkových 85 minut, u českého jazyka a literatury o 10 minut na celkových 70 minut. Testy mohou uchazeči nově konat pouze v 1. termínu.

Podání žádosti o nové rozhodnutí 

Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.
I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:
1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale
2. nebyl přijat z kapacitních důvodů.

Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí, a to do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:
– existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
– uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

Žádost o podání nového rozhodnutí

PhDr. Charlotta Grenarová

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading