Informace uchazečům

 

Obory vzdělávání:

Šestileté studium:        79-41-K/61 Gymnázium

Čtyřleté studium:         79-41-K/41 Gymnázium

Pro vzdělávání v těchto oborech vzdělání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče. Nepožadujeme tedy potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.

V průběhu studia se žáci mohou setkat s těmito faktory pracovního prostředí (dle platné kategorizace): zvýšená fyzická zátěž, zraková zátěž, pracovní poloha a chemické látky (ve výuce).

Důležité aktuální informace

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Mimořádné opatření  (MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN), ve kterém nařizuje postup při přijímacím řízení na střední školy. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pak následně vydalo Opatření obecné povahy Přijímací řízení – dodatek (MSMT-4337/2021-7).

S účinností ode dne 21. dubna 2021 se mění mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest ze dne 6. dubna 2021 – dochází k rozšíření výjimky z nošení respirátoru o uchazeče o vzdělávání ve střední škole při přijímací zkoušce; uchazeči o studium mohou mít při přijímací zkoušce zdravotnickou roušku.

Z uvedených přiložených dokumentů vybíráme to nejpodstatnější:

Uchazeči o střední vzdělávání se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce pouze pokud:

  1. nemá příznaky onemocnění COVID-19
  2. a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených v současné škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky

Škola, ve které je uchazeč žákem (současná základní škola), je povinna provést na žádost žáka preventivní test a vydat o výsledku testu doklad.

Doklad o testování na současné škole může uchazeč nahradit:

  1. dokladem, že během posledních 90 dní prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19
  2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku AG nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech 
  3. certifikátem MZd ČR o provedení očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od poslední předepsané dávky uplynulo nejméně 14 dnů

Pokud uchazeč nepředloží některý výše uvedený doklad, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření MZd ČR neúčastnil řádného termínu jednotné přijímací zkoušky, se může ve lhůtě do tří dnů písemně omluvit řediteli školy, ve které ji měl konat. Pak koná zkoušku v náhradním termínu.

Informace o testování a ochraně osobních údajů

Pro uchazeče ze sedmých a devátých tříd jsou zde ukázkové testy.

Přihlášky odevzdejte ředitelce školy do 1. března 2021.

Přijímací řízení na Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvkovou organizaci, do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022 se vyhlašuje na tyto obory denního studia:

– čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium

– šestileté gymnázium: 79–41–K/61 Gymnázium

Jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne:

  • Čtyřleté studium – 3. a 4. 5. 2021
  • Šestileté studium  – 5. a 6. 5. 2021

Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky do čtyřletého studia i šestiletého studia je stanoven na 2. a 3. 6. 2021.

Ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Kritéria pro přijetí – čtyřleté studium
Kritéria pro přijetí – šestileté studium

Čtyřleté studium:

– Přijatí uchazeči

 Nepřijatí uchazeči

Vzor odvolání je zde

V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí zaslat/odevzdat osobně ředitelce SŠ zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, zaniká platnost rozhodnutí o přijetí a místo je možné obsadit jiným uchazečem.

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou nepřijatí uchazeči vyzvednout na sekretariátu školy, a to ve čtvrtek 20. 5. 2021 od 14 do 17 hodin a v pátek 21. 5. 2021 od 7 do 13 hodin.

Šestileté studium:

Přijatí uchazeči

Nepřijatí uchazeči

Vzor odvolání je zde

V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí zaslat/odevzdat osobně ředitelce SŠ zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, zaniká platnost rozhodnutí o přijetí a místo je možné obsadit jiným uchazečem.

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou nepřijatí uchazeči vyzvednout na sekretariátu školy, a to ve čtvrtek 20. 5. 2021 od 14 do 17 hodin a v pátek 21. 5. 2021 od 7 do 13 hodin.

Vzhledem k současné situaci a skutečnosti, že není možné uspořádat klasický Den otevřených dveří, rozhodli jsme se Vám umožnit setkání s našimi vyučujícími  on-line.

V úterý 24. 11. 2020 se konalo první on-line setkání.  Protože dotazů bylo mnoho, odpovídáme na ty nejčastější z nich také písemnou formou.

Otázky a odpovědi naleznete zde

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium na našem gymnáziu, 
vzhledem k tomu, že ani současný stav nedovoluje, abyste nás navštívili osobně, rozhodli jsme se zapojit do projektu Moravskoslezského kraje Veletrh středních škol, ve kterém Vám naše gymnázium představíme alespoň on-line. 
V rámci veletrhu Vám budou zástupci gymnázia k dispozici 25. 1. a 3. 2. 2021 vždy od 10:00 do 18:00. Odkaz k připojení: veletrh-skol.msk.cz 
 
Využít můžete i dříve avizovaný termín uvedený v tisku a na našich webových stránkách, a to v úterý 26. 1. 2021 od 15:00 do 18:00 hodin.
Odkaz k připojení prostřednictvím MS Teams:  Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.
 
 
 
Těšíme se na Vás a jsme připraveni  zodpovědět veškeré Vaše dotazy.

Gymnázium přípravné kurzy nepořádá.

Pro zájemce nabízí přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ Mgr. Jana Sabolová. Tyto kurzy jsou soukromou akcí – aktuální informace si vyžádejte na mailu sabolova@ghlucin.cz.

Bližší informace naleznete na: https://www.facebook.com/pripravny.kurz.7
 

Varianta pro ruční vyplnění je zde.

Šestileté i čtyřleté studium

Učební plán

loading