Informace uchazečům

Ředitelka Gymnázia Josefa Kainara, Hlučín, p. o, vyhlašuje v souladu s § 60 odstavec 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 do prvních ročníků oborů vzdělávání:

čtyřleté gymnázium:         79-41-K/41 Gymnázium

šestileté gymnázium:       79-41-K/61 Gymnázium

 

Pro vzdělávání v těchto oborech vzdělání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče. Nepožadujeme tedy potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.

V průběhu studia se žáci mohou setkat s těmito faktory pracovního prostředí (dle platné kategorizace): zvýšená fyzická zátěž, zraková zátěž, pracovní poloha a chemické látky (ve výuce).

Způsob podání přihlášky – od 1. do 20. února 2024

  1. Elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita): https://www.prihlaskynastredni.cz/
  2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému: https://www.prihlaskynastredni.cz/
  3. Papírovou přihláškou s přílohami: přihláška

K papírové přihlášce doložte hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, např. prostou kopii vysvědčení, školou potvrzený výpis z vysvědčení nebo školou potvrzený formulář

Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří doloží v termínu do 20. února 2024 k přihlášce (elektronické i papírové) doporučení školského poradenského zařízení, bude konání přijímací zkoušky uzpůsobeno dle tohoto doporučení a přílohy č. 1 vyhlášky č. 422/2023 Sb.

Užitečné odkazy

https://www.prihlaskynastredni.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

https://procvicprijimacky.cermat.cz/

https://tau.cermat.cz/

Přijímací řízení na Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvkovou organizaci, do prvního ročníku ve školním roce 2024/2025 se vyhlašuje na tyto obory denního studia:

čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium

Pro žáky 9. tříd ZŠ, odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§ 59 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30 (1 třída).

šestileté gymnázium: 79–41–K/61 Gymnázium

Pro žáky ze 7. tříd ZŠ. 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30 (1 třída).

Jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne:

  • Čtyřleté studium – 12. a 15. dubna 2024
  • Šestileté studium –  16. a 17. dubna 2024

Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky do čtyřletého studia i šestiletého studia je stanoven na 29. a 30. dubna 2024.

Kritéria pro přijetí – čtyřleté studium
Kritéria pro přijetí   šestileté studium

Výsledky přijímacího řízení – čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení – šestileté studium

 

 
 
 

 

Způsob podání přihlášky

  1. Elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita): https://www.prihlaskynastredni.cz/
  2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému: https://www.prihlaskynastredni.cz/
  3. Papírovou přihláškou s přílohami: přihláška
K papírové přihlášce doložte hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, např. prostou kopii vysvědčení, školou potvrzený výpis z vysvědčení nebo školou potvrzený formulář. 

Šestileté i čtyřleté studium

Učební plán

loading