Studentům

 

1. 9. 2020 Zahájení školního roku
8. 9.  2020 Volby do školské rady

Třídní schůzky s rodiči žáků primy a 1. A v 16 hodin

26. – 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny
16. 11. 2020 Crazy den a Non-stop ve volejbale
do 30. 11. 2020 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
24. 11. 2020 Den otevřených dveří (15:00 až 18:00)
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny
26. 1. 2021 Den otevřených dveří (15:00 až 18:00)
29. 1. 2021 Pololetní prázdniny
8. 2. – 14. 2. 2021 Jarní prázdniny
31. 1. – 5. 2. 2021 Lyžařský kurz (III, 1. A) 
20 2. 2021 Společenský ples gymnázia
1. 4. 2021 Velikonoční prázdniny
duben 2021 Třídní schůzky s rodiči žáků v 16:00
duben 2021 Přijímací zkoušky do čtyřletého studia
duben 2021 Přijímací zkoušky do šestiletého studia
duben 2021 Písemné práce MZk (VI, 4. A)
3. až 7. 5. 2021 Didaktické testy společné části MZk (VI, 4. A)
květen 2021 Ústní maturitní zkoušky (VI,  4. A)
20. – 26. 6. 2021 Sportovně turistický kurz (V, 3. A)
červen 2021 Třídní exkurze
29. 6. 2021 Sportovní den
30. 6. 2021 Ukončení školního roku
 1. 9. 2021 Začátek nového školního roku
   
   
   

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část Profilová část
1. povinná zkouška – český jazyk a literatura 1. povinná zkouška z českého jazyka a literatury
2. povinná zkouška – cizí jazyk nebo matematika 2. povinná zkouška z cizího jazyka (pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk)

+ další 2 povinné profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelkou školy 

 Max. 2 nepovinné zkoušky (CJ, M) a M rozšiřující Nepovinné zkoušky (max. 2 zkoušky z nabídky ŘŠ)

Společná část: pouze didaktický test

 1. předmět: český jazyk a literatura – test píší povinně všichni žáci, trvá 75 minut
 2. předmět: cizí jazyk  – trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti, nebo matematika – trvá 120 minut

Všechny zkoušky společné části zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném termínu a za stejných podmínek prostřednictvím CZVV (Cermat). Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení. Povinně se skládají 2 zkoušky v jedné úrovni obtížnosti: z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo matematiky. Všechny zkoušky ve společné části se realizují formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a vyhodnocován podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“, nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Povinná profilová zkouška

Profilová část maturitní zkoušky sestává z povinné zkoušky z českého jazyka a literatury, z povinné zkoušky z cizího jazyka v případě, že si žák zvolil ve společné části cizí jazyk, a dalších dvou povinných zkoušek: další cizí jazyk vyučovaný ve škole, základy společenských věd, dějepis, geografie, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika a komunikační technologie.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, ostatní zkoušky profilové části jsou prováděny vždy ústní formou před zkušební maturitní komisí. 

Nepovinná profilová zkouška

Studenti si volí maximálně dva předměty: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, základy společenských věd, dějepis, geografie, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika a komunikační technologie, výtvarná výchova, hudební výchova.

Termíny maturitních zkoušek

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se píší v termínu 3. – 7. 5. 2021 Písemné práce z českého jazyka a cizího jazyka se píši v termínu duben 2021. Ústní maturitní zkoušky z profilových předmětů se konají v květnu 2021 (bude upřesněno).

Soubory témat k maturitní zkoušce

Profilová část MZ z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Hodnocení ústní zkoušky profilové části MZ

Kánon titulů k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Kánon titulů k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro šk. rok 2020-2021 včetně vydání

Seznam literárních děl – formulář

PUP

Studenti maturitního ročníku, kteří budou požadovat přiznané uzpůsobení podmínek (PUP) pro MZ, si nejpozději začátkem října vyzvednou příslušný formulář u výchovné poradkyně. S tímto formulářem, jehož část vyplní vyučující, se pak objednají v PPP (pedagogicko-psychologické poradně).

 

V kvintě šestiletého studia a ve třetím ročníku čtyřletého studia si žáci zvolí dva předměty z nabídky:

 1. Konverzace v anglickém jazyce
 2. Konverzace v německém jazyce
 3. Konverzace v ruském jazyce
 4. Společenskovědní seminář
 5. Seminář z dějepisu
 6. Cvičení z geografie
 7. Cvičení z matematiky
 8. Cvičení z fyziky
 9. Cvičení z chemie
 10. Cvičení z biologie

V sextě šestiletého studia a ve čtvrtém ročníku čtyřletého studia si žáci zvolí v rámci bloků pět předmětů z nabídky:

 1. Literární seminář
 2. Konverzace v anglickém jazyce
 3. Konverzace v německém jazyce
 4. Konverzace v ruském jazyce
 5. Společenskovědní seminář
 6. Seminář s dějepisu
 7. Seminář z geografie
 8. Seminář z matematiky
 9. Matematika pro pokročilé
 10. Seminář z fyziky
 11. Seminář z chemie
 12. Seminář z biologie
 13. Kurz digitálního studenta
 14. Programování
 15. Vybrané kapitoly z informatiky

Volitelné předměty se otevřou pouze v tom případě, bude-li o ně dostatečný zájem. Minimální počet žáků – 9, maximální počet – záleží na charakteru předmětu a prostorových možnostech laboratoří. Žákům jsou volitelné předměty v posledním ročníku nabízeny v blocích.

Volitelné předměty z ŠVP

 1. Business English
 2. Další cizí jazyk
 3. Latina
 4. Pěvecký sbor
 5. Programování
 6. Sportovní hry
 7. Psaní na klávesnici
 8. Šachy
 9. Školní kapela

Zájmových útvarů se mohou zúčastnit žáci všech ročníků.

Český jazyk

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Čtenářská gramotnost 1. VY_32_INOVACE_61 VY_32_INOVACE_80 III.
Čtenářská gramotnost 2. VY_32_INOVACE_81 VY_32_INOVACE_100 III.-IV.
Čtenářská gramotnost 3. VY_32_INOVACE_341 VY_32_INOVACE_360 V.-VI.

Anglický jazyk

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Reálie anglicky mluvících zemí VY_32_INOVACE_181 VY_32_INOVACE_200 IV.-VI.
Anglicky s hudbou VY_32_INOVACE_201 VY_32_INOVACE_220 I.-IV.

Německý jazyk

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Die Tücken der deutschen Grammatik VY_32_INOVACE_161 VY_32_INOVACE_180 I.-VI.
Alltagsthemen VY_32_INOVACE_381 VY_32_INOVACE_400 I.-VI.

Ruský jazyk

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Katitsja, katitsja goluboj vagon, aneb cestování po Ruštině VY_32_INOVACE_141 VY_32_INOVACE_160 III.-VI.

Společenský základ

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Religionistika, Filosofie VY_32_INOVACE_41 VY_32_INOVACE_60 IV.-VI.

Šablona: VI/2 (Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti)

Název Od Do Ročník
Finanční gramotnost VY_62_INOVACE_21 VY_62_INOVACE_40 II. a V.

Dějepis

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Úvod do studia dějin a Pravěk VY_32_INOVACE_101 VY_32_INOVACE_120 II.
Novověk VY_32_INOVACE_121 VY_32_INOVACE_140 I.; IV.
Vybrané kapitoly z moderních dějin VY_32_INOVACE_321 VY_32_INOVACE_340 IV.-V.
Dějiny 19. a 20. století VY_32_INOVACE_361 VY_32_INOVACE_380 II.

Matematika

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Geometrické útvary v prostoru VY_32_INOVACE_301 VY_32_INOVACE_320 II.-IV.

Šablona: IV/2 (Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol)

Název Od Do Ročník
Kombinatorika, Pravděpodobnost a Statistika VY_42_INOVACE_1 VY_42_INOVACE_32 V.
Goniometrie pro ZŠ VY_42_INOVACE_33 VY_42_INOVACE_64 II.
Konstrukční úlohy v planimetrii VY_42_INOVACE_65 VY_42_INOVACE_96 II., III., V.
Matematické hry a aktivity VY_42_INOVACE_97 VY_42_INOVACE_128 I.-V.

Šablona: VI/2 (Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti)

Název Od Do Ročník
Finanční matematika VY_62_INOVACE_1 VY_62_INOVACE_20 II., IV., V.

Fyzika

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Elektřina VY_32_INOVACE_1 VY_32_INOVACE_20 IV.-V.
Optika a magnetismus VY_32_INOVACE_21 VY_32_INOVACE_40 V.

Biologie

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Botanika I. VY_32_INOVACE_221 VY_32_INOVACE_240 III.
Botanika II. VY_32_INOVACE_241 VY_32_INOVACE_260 III.

Chemie

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Anorganická chemie VY_32_INOVACE_401 VY_32_INOVACE_420 I.-III.

Informatika a výpočetní technika

Šablona: III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)

Název Od Do Ročník
Programování VY_32_INOVACE_261 VY_32_INOVACE_280 III.
Databáze VY_32_INOVACE_281 VY_32_INOVACE_300 V.

loading