Studentům

 

4. 9. 2023 Zahájení školního roku
12. 9. 2023 Třídní schůzky s rodiči žáků v 16 hodin
26. 10. a 27. 10. 2023 Podzimní prázdniny
16. 11. 2023 Crazy day a Non-stop ve volejbale
14. 11. 2023 Konzultace s rodiči
do 24. 11. 2023 Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
28. 11. 2023 Den otevřených dveří 
23. 12. 2023–2. 1. 2024 Vánoční prázdniny
30. 1. 2024 Den otevřených dveří 
2. 2. 2024 Pololetní prázdniny
26. 2.–1. 3. 2024 Lyžařský kurz 1. A + tercie  
17. 2. 2024 Společenský ples gymnázia
4. 3.10. 3. 2024 Jarní prázdniny
28. 3. 2024 Velikonoční prázdniny
8. 4.–10. 4. 2024 Písemné práce MZk (VI, 4. A) – ČJL a CJ
duben 2024 Přijímací zkoušky do čtyřletého studia
duben 2024 Přijímací zkoušky do šestiletého studia
2.5. 5. 2024 Didaktické testy společné části MZk (VI, 4. A)
od 16. 5. 2024 Ústní maturitní zkoušky VI, 4. A
   
 17. 6.–26. 6. 2024 Sportovně turistický kurz (V, 3. A)
24. 6.–25. 6. 2024 Třídní exkurze
27. 6. 2024 Sportovní den
2. 9. 2024 Začátek nového školního roku
   
   
   

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část – pouze didaktický test Profilová část
1. povinná zkouška – český jazyk a literatura 1.  zkouška z českého jazyka a literatury
2. povinná zkouška – cizí jazyk nebo matematika 2. zkouška z cizího jazyka (pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk)

+ další 2 povinné profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelkou školy 

 Max. 2 nepovinné zkoušky (CJ, M) a M rozšiřující Nepovinné zkoušky (max. 2 zkoušky z nabídky ŘŠ)

Společná část: pouze didaktický test

 1. předmět: český jazyk a literatura – test píší povinně všichni žáci, trvá 85 minut
 2. předmět: cizí jazyk  – trvá 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti, nebo matematika – trvá 135 minut

Všechny zkoušky společné části zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve stejném termínu a za stejných podmínek prostřednictvím CZVV (Cermat). Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení. Povinně se skládají 2 zkoušky v jedné úrovni obtížnosti: z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo matematiky. Všechny zkoušky ve společné části se realizují formou didaktického testu, který je jednotně zadáván a vyhodnocován podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“, nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

Povinná profilová zkouška

Profilová část maturitní zkoušky sestává z povinné zkoušky z českého jazyka a literatury, z povinné zkoušky z cizího jazyka v případě, že si žák zvolil ve společné části cizí jazyk, a dalších dvou povinných zkoušek: další cizí jazyk vyučovaný ve škole, základy společenských věd, dějepis, geografie, matematika, fyzika, chemie, biologie, informační a komunikační technologie.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

Nepovinná profilová zkouška

Studenti si volí maximálně dva předměty: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, základy společenských věd, dějepis, geografie, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika a komunikační technologie.

Soubory témat k maturitní zkoušce

Profilová část MZ z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Hodnocení a kritéria písemných a ústních zkoušek profilové části MZ

Kánon titulů k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro školní rok 2023/2024

Seznam literárních děl – formulář

Termíny maturitních zkoušek

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období se budou konat 2.–5. května, v podzimním zkušebním období pak 1.–10. září.

Termíny písemných prací z českého jazyka a cizích jazyků: 8.–10. 4. 2024

Zkoušky profilové části se v jarním zkušebním období budou konat v období od 16. května. V podzimním zkušebním období je pro konání zkoušek profilové části vyhrazeno období 1.–20. září

Studenti maturitního ročníku, kteří budou požadovat přiznané uzpůsobení podmínek (PUP) pro MZ, si nejpozději začátkem října vyzvednou příslušný formulář u výchovné poradkyně. S tímto formulářem, jehož část vyplní vyučující, se pak objednají v PPP (pedagogicko-psychologické poradně).

 

V kvintě šestiletého studia a ve třetím ročníku čtyřletého studia si žáci zvolí v rámci bloků tři předměty z nabídky:

 1. Konverzace v anglickém jazyce
 2. Konverzace v německém jazyce
 3. Konverzace v ruském jazyce
 4. Španělský jazyk
 5. Společenskovědní seminář
 6. Seminář z dějepisu
 7. Seminář z geografie
 8. Cvičení z matematiky
 9. Cvičení z fyziky
 10. Cvičení z chemie
 11. Cvičení z biologie

V sextě šestiletého studia a ve čtvrtém ročníku čtyřletého studia si žáci zvolí v rámci bloků čtyři předměty z nabídky:

 1. Literární seminář
 2. Konverzace v anglickém jazyce
 3. Konverzace v německém jazyce
 4. Konverzace v ruském jazyce
 5. Společenskovědní seminář
 6. Seminář z dějepisu
 7. Seminář z geografie
 8. Seminář z matematiky
 9. Matematika pro pokročilé
 10. Seminář z fyziky
 11. Seminář z chemie
 12. Seminář z biologie
 13. Programování
 14. Vybrané kapitoly z informačních a komunikačních technologií
 15. Dějiny umění

Volitelné předměty se otevřou pouze v tom případě, bude-li o ně dostatečný zájem. Minimální počet žáků – 9, maximální počet – záleží na charakteru předmětu a prostorových možnostech laboratoří. Žákům jsou volitelné předměty nabízeny v blocích.

Volitelné předměty z ŠVP

 1. Sportovní hry
 2. Španělský jazyk
 3. Debatování
 4. EmiSe
 5. Pěvecký sbor
 6. Hravá věda
 7. Trampolínky
 8. Psaní na klávesnici
 9. Šachy
 10. Školní kapely

Zájmových útvarů se mohou zúčastnit žáci všech ročníků.

loading