Škola

 

Vznik školy

Vznik hlučínského gymnázia byl spjat s připojením Hlučínska k ČSR v roce 1920. Zásluhu na založení školy měli zvláště někteří slezští rodáci, kteří získali významné funkce v zemské slezské vládě. Škola měla od počátku plnit dva cíle. Jednak vzdělávat místní inteligenci, jednak přispět k národnímu uvědomění hlučínského obyvatelstva. Postoj českých úřadů, vlastenců i samotných profesorů gymnázia byl takový, že vnímali Hlučínsko jako český kraj, který se ne vlastní vinou poněmčil a je nutno jej znovu vrátit do českého národního života. Proněmecké postoje většiny místního obyvatelstva chápali jako dočasnou záležitost, kterou lze překonat soustavným osvětovým a výchovným působením. Proto také byla na problematiku školství od počátku upřena zvýšená pozornost.

Vývoj v období první republiky

Zřízením státního reálného gymnázia v Hlučíně, který před tím školu tohoto typu neměl, byl pověřen zkušený pedagog a kulturní pracovník Jan Zacpálek. K základní charakteristice prvorepublikových gymnázií patřila jejich osmiletá délka a stále ještě výrazné zaměření (i v případě gymnázií reálných) na výuku jazyků. Jedním z klíčových předmětů proto byl jazyk latinský.

Na počátku své existence se škola musela potýkat s řadou problémů, které se dařilo překonávat jen postupně. Neexistovala vhodná budova, gymnázium bylo nakonec umístěno v objektu zvaném Charlottenstift, dnešní ovšem podstatně přestavěný Dům dětí a mládeže. Musel se zajistit nábytek, pomůcky, knihy a učebnice. Samostatným problémem byl nábor žáků. V počátcích se na gymnázium hlásilo jen minimum dětí z Hlučínska. Obtížné bylo také získání pedagogických pracovníků. Mnohým se do Hlučína s jeho složitými národnostními a sociálními poměry nechtělo.

Přesto se dá říci, že gymnázium mělo neuvěřitelné štěstí. Přízeň úřadů umožnila rychlé vybudování nové školní budovy (od roku 1924 začala sloužit výuce a škola v ní sídlí dodnes). Také žáků neustále přibývalo, a to včetně rodilých Hlučíňanů. Mezi vyučujícími se, přes časté obměny sboru, našly výrazné osobnosti. Za všechny uveďme alespoň dlouholetého ředitele školy Josefa Morice.

Přes všechnu snahu, kterou gymnázium prokázalo, se nelze zbavit pocitu, že po celou meziválečnou dobu tvořilo určitý český pro sebe žijící ostrov obklopený proněmeckými postoji velké části obyvatel Hlučínska. To se plně projevilo na konci 30. let. Nepokoje v pohraničí a následné mnichovské události znamenaly náhlý konec školy v její původní organizační a ideové podobě.

Oberschule

Následující období je proto obdobím diskontinuity. Přesto však v některých aspektech do dějin naší školy patří. Nově vzniklá německá Ostlandschule (později Oberschule für Jungen) působila ve stejné školní budově, převzala její vybavení včetně sbírek (ale bez archivu a knihovny) i část žáků (dle svědectví pamětníků asi čtvrtinu).

Obnova po válce a první školské reformy

Když skončila válka, začalo nelehké obnovování českého reálného gymnázia. Nenahraditelnou roli zde sehrál především Pavel Strádal, který se stal novým ředitelem. Jeho znalost místních poměrů a pochopení pro ně (na škole působil už za první republiky a po válce se jako jediný z učitelů vrátil), stejně jako jeho organizační schopnosti umožnily postupnou obnovu školy. Ve školním roce 1945/1946 se učilo ještě v určitém provizoriu, ale od následujícího roku se již přešlo na zcela řádnou výuku.

Rokem 1948 došlo k výrazným politickým a společenským změnám, které se musely odrazit i v životě školy. Mimo jiné začalo i období organizačních změn ve školství. V průběhu školního roku 1948/1949 vstoupil v platnost zákon o jednotné škole, podle kterého byla gymnázia přeměněna na školy čtyřleté. Ve stejném roce se začal měnit také název gymnázia. Aktivitou představitelů místní samosprávy a vojenské posádky získala škola v roce 1949 čestný název Gymnázium jaselských dělostřelců. Toto organizační uspořádání včetně čestného názvu ale vydrželo jen krátce.

Jedenáctiletá a střední všeobecně vzdělávací škola

Už v roce 1952/1953 byla schválena další podstatná reforma školství, ve svých důsledcích ještě závažnější než ta první. Reforma spočívala ve vytvoření tzv. jedenáctiletých škol. Jedenáctiletá škola v sobě spojovala jak základní, tak i gymnaziální školství. Hlučínská jedenáctiletá škola vznikla od šk. roku 1953/1954 sloučením dosavadního gymnázia, tzv. 2. střední školy (měšťanské školy), 1. národní školy a 3. národní školy. Vznikl tak kolos s 20 třídami a bylo třeba učinit řadu organizačních a administrativních opatření. Navíc došlo ke změně ve vedení školy. Ředitelem jedenáctiletky se stal Matěj Tureček, kterého později opět nahradil Pavel Strádal. Za této situace se středoškolská výuka na třetím stupni značně zkomplikovala. Také vznikl problém s nedostatkem místa. Velkou část budovy gymnázia zaplnily třídy prvního a druhého stupně, odborné učebny musely být používány jako běžné kmenové třídy a učilo se i v místnostech, které k tomu nebyly původně určeny.

Částečnou změnu k lepšímu přinesl až nový školský zákon z konce roku 1960, podle kterého se od roku 1961 dosavadní 9. – 11. ročníky jedenáctiletek změnily na samostatné střední všeobecně vzdělávací školy. U nás změna probíhala pomalu. Vzhledem k malému počtu tříd zůstala SVVŠ hospodářsky a organizačně spojena se základní devítiletou školou, která rovněž vznikla podle nového zákona. ZDŠ fungovala přitom i nadále v budově gymnázia. Ředitelem školy byl Vilém Plaček a později Radoslav Adamec. Teprve od školního roku 1963/1964 došlo k organizačnímu rozdělení obou škol, ale obě se nadále nacházely v jedné budově. Novým ředitelem samostatné SVVŠ byl jmenován Stanislav Rambousek.

Návrat ke gymnáziu

Šedesátá léta byla obdobím určité stabilizace. Projevila se ve fungování pedagogického sboru (nedocházelo k tak častým personálním změnám a mnozí pedagogové spojili s hlučínským gymnáziem celou svou profesní kariéru) i v náboru žáků (postupně rostl počet zájemců o studium). Tento vývoj podstatným způsobem nenarušily ani události následující po srpnu 1968, i když několik pedagogů muselo ze školy odejít. V roce 1968 byl přijat zákon, kterým se všeobecně zaměřeným středním školám vrátil tradiční název gymnázium a došlo k změně délky studia na 4 roky. Od roku 1972 pak základní škola definitivně opustila poslední prostory, které ještě měla v budově k dispozici, což společně s rozsáhlou rekonstrukcí objektu v letech 1976 – 1980 výrazně přispělo k zlepšení podmínek vyučování. Ředitelskou funkci převzal v roce 1973 po řediteli Rambouskovi dlouholetý člen sboru Jaromír Volek.

V 70. a 80. letech se změny odehrávaly spíše v oblasti vyučovaných předmětů a metod PRÁCE. Opět byl posílen význam polytechnického vyučování. Byl vytvořen nový předmět základy výroby a odborné přípravy, který se na škole vyučoval v několika zaměřeních (základy strojírenství, stavebnictví, ekonomiky a zemědělství). Z dnešního pohledu jako trvalejší se ovšem ukázalo spíše zavedení jiné novinky – předmětu informatika a výpočetní technika, který se začal vyučovat od roku 1986/1987. V první polovině 80. let vznikla jedna z tradic naší školy, kterou je NON STOP neboli nepřetržité několikahodinové volejbalové utkání mezi jednou maturitní a jednou předmaturitní třídou. Tato akce se jen s drobnými obměnami udržela na škole dodnes.

V roce 1983 odešel Jaromír Volek do důchodu a nahradil ho RNDr. Jiří Bárta jako nový ředitel. Jiří Bárta pak kromě krátké epizody ve funkci krajského inspektora v letech 1988 a 1989 (ředitelem školy v té době byl Jaroslav Horák) působil na škole až do roku 2005, kdy se rozhodl odejít ze zdravotních důvodů. Novým ředitelem školy se po něm stal Mgr. Jiří Šebesta.

Polistopadové období

Polistopadové období přineslo řadu změn, na které musela škola reagovat. Byla to doba mnoha příležitostí, ale ovšem také různých problémů, jejichž vyřešení se školství často nedočkalo. Na naší škole bylo bezpochyby největší změnou rozhodnutí o postupném přechodu ze čtyřletého na šestileté gymnázium, včetně vypracování vlastního učebního plánu a rámcových osnov pro tento typ vzdělávání. Upravovaly se také učební plány čtyřletého studia. První studenti šestiletého studia nastoupili v září 1993. Počet šestiletých tříd narůstal a pozvolna začal měnit charakter školy. Plánovaný přechod na čistě šestileté gymnázium se ukázal jako komplikovaný a oproti původním předpokladům se protáhl až do nového tisíciletí (poslední přijímací zkoušky do čtyřletého studia se konaly ve školním roce 2003/2004 a poslední třída tohoto studia maturovala v roce 2007/2008).

Od roku 1992 získala škola právní subjektivitu a stala se rozpočtovou organizací ministerstva školství. Ve stejném roce byla založena Nadace gymnázia Hlučín, která měla pomáhat s financováním krátkodobých i dlouhodobých projektů školy. Její existenci však ukončila změna právních předpisů v roce 1998. Od ledna 1995 se pak škola stala příspěvkovou organizací ministerstva. V témže roce se uskutečnila svým rozsahem nevídaná oslava 75. výročí školy spojená se sjezdem abiturientů a vydáním almanachu.

I přes nepříznivou situaci ve financování školství se v 2. polovině 90. let podařilo uskutečnit některé projekty modernizující budovu školy, jmenujme alespoň plynofikaci vytápění a rekonstrukci stropu a osvětlení tělocvičny.

Dlouholetou tradici studentských akcí, jako je NON STOP ve volejbalu, rozšířil v první polovině 90. let tzv. Crazy den (recesistní zábavné dopoledne, při kterém každá třída předvádí ostatním svůj program a porota složená z několika pedagogů i dalších pracovníků školy a také bývalých studentů vybírá vítěze). Obě akce se vzájemně vhodně doplňují a probíhají vždy okolo 17. listopadu jako připomínka Mezinárodního dne studentstva. K dalším studentským počinům patří školní rádio OMEGA, které svou činnost zahájilo v roce 2000 a funguje dodnes.

Školu významně reprezentuje smíšený pěvecký sbor, který ve své současné podobě existuje od roku 1992. Více jak deset let na škole také každoročně probíhala tzv. INFORMA (poprvé v roce 1996 ještě pod označením Burza povolání, naposledy potom v roce 2008), prezentační akce středních škol a učilišť, která sloužila především žákům základních škol, aby si mohli co nejlépe vybrat své budoucí studijní nebo učební zaměření. Od roku 2000/2001 navázala škola spolupráci s některými polskými školami v rámci programu Phare CBC, dodnes vydržela spolupráce s Lyceem v Namyslówě, i když samotný projekt Phare již skončil. Ve stejném roce se také zčásti změnila podoba přijímacích zkoušek (využili jsme některé standardizované testy, které připravuje společnost Scio). Protože se nové pojetí osvědčilo, bylo od následujícího školního roku používání testů Scio rozšířeno na celé přijímací zkoušky (od školního roku 2011/2012 jsou přijímací zkoušky založeny zčásti nadále na testech Scio a zčásti na testech společnosti CERMAT).

Školní rok 2001/2002 byl významný především změnou zřizovatele školy, kterým se stal Moravskoslezský kraj.
Výrazná kulturní akce proběhla v říjnu 2002. Škola uspořádala ve spolupráci s městem Hlučínem a dalšími místními kulturními institucemi benefiční pořad věnovaný Iljovi Hurníkovi (k jeho 80. narozeninám) a Slezsku. Benefiční proto, že výtěžek byl věnován obětem záplav, které tehdy postihly především některé oblasti Čech.

Škola byla a je úspěšná také při různých testováních znalostí a dovedností žáků, kterých se pravidelně účastní od 2. poloviny 90. let. Původně se jednalo zvláště o tzv. Sondu MATURANT a Kalibro, později o Maturity nanečisto. Řada studentů naší školy dosáhla nadprůměrných výsledků v Národních srovnávacích zkouškách, které pořádá Scio.
Od 90. let také narostl počet oborových i sportovních soutěží, kterých se škola účastní. Mnozí studenti v nich dosáhli vynikajících výsledků.

Jednou z výrazných změn ve výuce přibližně od roku 2000 je rozrůstající se vybavenost především odborných učeben moderní multimediální technikou (zvláště musíme zmínit dataprojektory a interaktivní tabule). V tomto období se také uskutečnila modernizace části budovy a přilehlého školního areálu (např. školní hřiště – asfaltový povrch, přístavba hydraulické plošiny /výtahu/ pro hendikepované, přeměna školní jídelny na výdejnu, rekonstrukce osvětlení).

Od roku 2006/2007 se naplno rozběhla příprava na reformu základního a středního vzdělávání, která vychází z platného školského zákon, dále z tzv. Bílé knihy a z dokumentu Rámcový vzdělávací program pro základní (gymnaziální) vzdělávání. Na jejich základě pak škola vypracovala vlastní program (tzv. školní vzdělávací program), podle kterého musí vyučovat. Přechod na nový systém je postupný. Ve školním roce 2009/2010 se podle ŠVP začalo vyučovat v primách a terciích.

K 1. lednu 2007 začala škola používat nové pojmenování. Získali jsme čestný název Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín. Prvotní podnět k přijetí čestného názvu dal pan JUDr. František Blažej. Většina pracovníků školy se s návrhem ztotožnila a škola se rozhodla usilovat o jeho získání. Kromě řady administrativních úkonů se však celá věc zkomplikovala i na politické úrovni, když se jeden člen krajského zastupitelstva postavil proti tomuto návrhu s výtkou, že Kainar psal i tendenční poezii, a přesvědčil těsnou většinu zastupitelů, aby hlasovali proti udělení názvu. Vše se podařilo prosadit teprve na druhý pokus. Nový název se již vžil a dá se předpokládat, že bude trvalou součástí školy.

Současnost

V letech 2011 a 2012 došlo k dalším změnám. Především se ukázalo, že koncepce čistě šestiletého gymnázia je obtížně udržitelná (klesal počet zájemců o šestileté studium a naopak děti z Hlučínska, které vycházely z devátých tříd ZŠ, odcházely studovat na čtyřletá gymnázia do Ostravy nebo Opavy). Proto se škola rozhodla obnovit od školního roku 2013/2014 čtyřleté studium při současném zachování studia šestiletého (každý rok bude přijímána jedna třída šestiletého a jedna třída čtyřletého studia). Druhou změnou byla změna ve vedení školy. Na základě výsledků konkurzu našeho zřizovatele Moravskoslezského kraje se novou ředitelkou školy stala od 1. srpna 2012 PhDr. Charlotta Grenarová.

Posledních několik let je tedy obdobím poměrně významných změn. Došlo k obměně vedení školy i celého pedagogického sboru, probíhá přechod na novou koncepci vyučování založenou na rámcových a školních vzdělávacích programech, změnila se podoba maturitních zkoušek, byl završen přechod na čistě šestiletou formu studia, ale krátce po tom se rozhodlo o opětovném zavedení i studia čtyřletého. Nakupení změn je natolik zřetelné, že můžeme hovořit o nové fázi ve vývoji školy. Na její zhodnocení je zatím ještě brzy. Všichni ale věříme, že bude minimálně stejně tak úspěšná, jako byly ty předchozí.

.

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1. Název

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů.

Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Kontakty

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, číslo účtu 190723620297/0100

6. IČO

47813091

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Hlavní dokumenty

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2022/2023

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019

Školní řád

Vnitřní řád školní jídelny-výdejny

Školní preventivní strategie a Minimální preventivní program

Inspekční zprávy

9. Nejdůležitější používané předpisy

– Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

– Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
– Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
– Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
– Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Nejdůležitější předpisy jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz, Ministerstva školství, mládeže a sportu www.msmt.cz a v kanceláři školy.

10. Žádosti o informace, příjem dalších podání

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně (doručená poštou, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat). Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může zástupce povinné osoby místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta. Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových médiích.

Pracovníci určení k poskytování informací – v úředních hodinách (8:00 – 14:00 hod.):

PhDr. Charlotta Grenarová – ředitelka školy
Mgr. Andrea Cahelová – statutární zástupkyně ředitelky
Bc. Sylva Brixová – samostatná referentka

Spojení na výše uvedené pracovníky: 
tel:    +420 595 041 194, +420 553 876 030
e-mail: mail@ghlucin.cz

11. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy lze podat k Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím ředitelky školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

12. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Popis postupu k podání odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebo školského zařízení

13. Formuláře

V rubrice formuláře najdete:

 • Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu
 • Žádost o přestup
 • Žádost o přerušení studia
 • Žádost o opakování ročníku
 • Žádost o uvolnění z výuky tělesné výchovy
 • Žádost o uvolnění z výuky

 

14. Sazebník úhrad za poskytování informací

Žadatel při podání žádosti a její zaevidování v kanceláři školy uhradí zálohu ve výši max. 75 % na úhradu předpokládaných nákladů dle sazebníku. Záloha je splatná při podání ústní žádosti o informaci v kanceláři školy v hotovosti. U písemně podané žádosti je záloha splatná do 3 dnů po obdržení výzvy k zaplacení, zaslané školou žadateli buď v hotovosti v kanceláři školy, nebo bezhotovostní platbou. Škola provede vyúčtování zálohy v závislosti na skutečně vynaložených nákladech spojených s vyhledáváním informací a sdělí výslednou částku žadateli nejpozději ve lhůtě pro poskytnutí informace § 14, odst. 3, písm. c), s přihlédnutím k ustanovení § 20, odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Žadatel uhradí vyúčtovanou částku buď v hotovosti při převzetí informace, nebo převzetím informace zaslané na dobírku.

Sazebník

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva o poskytování informací 2023

16. Adresa elektronické podatelny

E-mail: mail@ghlucin.cz
ID datové schránky: jt3xq8f

17. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html

Zástupci zřizovatele: prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
  Mgr. Daniel Havlík
Zástupci ped. pracovníků: Mgr. Romana Olšáková, předsedkyně
  Mgr. Petr Klein
Zástupci za žáky: Mgr. Jana Juchelková
  Ing. Ondřej Cahel

 

Členové výboru:

předsedkyně výboru: Michaela Němcová – 2. A
hospodářka: Eva Samková – II
členové výboru: Nikola Zaoralová – 1. A 

Sabina Višnická – 3. A 

Kateřina Andrýsková – 4. A

Šárka Albrechtová – I 

Alena Škutová – III

Barbora Rybářová – IV

Natálie Bednaříková – IV

Jan Krejčíř – V

Zuzana Černá – VI

 

 

   

 

Hlavní aktivity:

 • – podpora studentů (cestovné, odměny)
 • – organizace školního plesu
 • – sponzoring: nákup výukových programů, školních pomůcek, …
 • – Den učitelů

Číslo účtu spolku je 1843925399/0800. Příspěvky lze na účet zaslat.
IČ spolku je 689 41 447.
Kontaktní mail je spolekgjk@seznam.cz

Stanovy spolku jsou zde.

Přehled příjmů a výdajů 2012

Přehled příjmů a výdajů 2013

Přehled příjmů a výdajů 2014

Přehled příjmů a výdajů 2015

Přehled příjmů a výdajů 2016

Přehled příjmů a výdajů 2017

Přehled-příjmů-a-výdajů-2018

Přehled-příjmů-a-výdajů-2019

Přehled-příjmů-a-výdajů-2020

Přehled-příjmů-a-výdajů-2021

Přehled příjmů a výdajů 2022

Výchovná poradkyně: Mgr. Radomíra Hrušková

e-mail: hruskova@ghlucin.cz, tel.: +420 553 876 035

Náplň práce:

– poradenství při studijních problémech
– poradenství při výchovných problémech souvisejících se školou
– poradenství při volbě povolání

Konzultační hodiny:

– studenti: po domluvě kdykoliv
– zákonní zástupci: pátek 9:00 – 11:00 nebo po telefonické domluvě kdykoliv

Metodik prevence: Mgr. Petr Klein

e-mail: klein@ghlucin.cz, tel. +420 553 876 038

 

Náplň práce:

– poradenství v oblasti protidrogové prevence a jiných rizikových forem chování

Konzultační hodiny:

– studenti: kdykoliv po domluvě
– zákonní zástupci: pátek 8:00-10:00 nebo po telefonické domluvě kdykoliv

e-mailová schránka důvěry:ghlucin.pomoc@seznam.cz

Školní preventivní strategie

Minimální preventivní program

 

 
 
 

Projekt: DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

– k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia;

– k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);

– k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Odkaz na plakát zde a zde

 

Projekt: Inovativní přístup k výuce a vzdělávání III z operačního programu Jan Ámos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0003019

Odkaz na plakát zde

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na
Zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace“

 1. Název veřejné zakázky: Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru v rámci akce „Rekonstrukce elektroinstalace“
 2. Druh veřejné zakázky: zakázka malého rozsahu na služby
 3. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace v hlavní budově školy a v bytech Gymnázia v Hlučíně a výkon autorského dozoru po celou dobu rekonstrukce elektroinstalace

Hlavní částí rekonstrukce bude kompletní výměna silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v budově z let 1924, a to v 1. podzemním podlaží (suterén) a v 1. – 3. nadzemním podlaží budovy včetně osvětlení a zásuvek ve třídách a kabinetech.

Výzva na PD- GYM Hlučín elektroinstalace

Přílohy

Projekt: Modernizace učeben pro výuku předmětů přírodních věd, cizích jazyků a digitálních technologií na Gymnáziu Josefa Kainara, Hlučín, p. o.

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky v klíčových kompetencích přírodní vědy, cizí jazyky a práce s digitálními technologiemi na Gymnáziu v Hlučíně a zvýšit tím uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce. Hlavního cíle dosáhneme zkvalitněním školní infrastruktury, a to modernizací a vybudováním dvou počítačových učeben (včetně pořízení nového hardware, IT a AV techniky), čímž dojde ke zatraktivnění, zkvalitnění a zefektivnění poskytované výuky.

Schválený rozpočet projektu

2 303 752 Kč, z toho dotace EU 2 073 376,80 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Projekt: MODERNIZACE VÝUKY PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ I

logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Cíl projektu

Cílem projektu byla modernizace a rozšíření možnosti výuky přírodovědných předmětů na středních školách Moravskoslezského kraje za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na vysokých školách a na regionálním trhu práce. Výstupem projektu byl vznik nových a modernizace stávajících odborných učeben a laboratoří přírodovědných předmětů (chemie, fyzika, biologie), do nichž byly pořízeny modernější přístroje, didaktické pomůcky a vybavení včetně laboratorního nábytku a IT techniky.

Celkové výdaje projektu

5 605 573 Kč

z toho dotace EU 4 358 786 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Projekt byl realizován v programovém období 2014‑2020

 

Projekt BOTANICKÁ ZAHRADA

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem  životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí.

Projekt „Botanická zahrada“ 1568360653_Výzva_7_2019_NPZP byl financován Státním fondem životního prostředí ČR. V místě bývalého volejbalového hřiště, které nesplňovalo požadované parametry a nesloužilo žádnému účelu, jsme vybudovali venkovní učebnu v zahradě s přístřeškem chránícím před ostrým sluncem při venkovní výuce, skalku se skalničkami a různými druhy kamení a keřů. Uvnitř zahrady jsme vytvořili relaxační zónu s lavičkami a květináči osazenými rozmanitými keříky a trvalkami.

Odkazy: Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí

 

 

Projekt PŘÍRODNÍ VĚDY MODERNĚ A BEZ PŘEKÁŽEK

Předmětem projektu je modernizace dvou přírodovědných učeben. Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky na Gymnáziu Josefa Kainara, Hlučín a tím i zlepšit uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce v klíčových kompetencích přírodní vědy.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky na gymnáziu Josefa Kainara v Hlučíně a tím zvýšit a zlepšit uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce v klíčových kompetencích – přírodní vědy.

Mezi specifické cíle patří:

 • Zmodernizovat vybrané přírodovědné učebny, a to jejich drobnou rekonstrukcí včetně pořízení moderního vybavení a učebních pomůcek.
 • Zatraktivnit výuku pro žáky.
 • Zvýšit úspěšnost a zkvalitnit přípravu k přijímacím zkouškám na vysokou školu.
 • Sladit požadavky poptávky a nabídky na regionálním trhu práce.

Díky realizaci projektu očekáváme následující pozitivní změny: realizace hlavních aktivit projektu napomůže škole disponovat moderní infrastrukturou pro poskytování středoškolského gymnazijního vzdělávání ve vybraných výukových předmětech; zvýšení zájmu o studium na naší škole; zvýšení zájmu o volitelné výukové předměty; zkvalitnění přípravy k přijímacím zkouškám na vysoké školy; lepší reprezentace školy ve Středoškolské odborné činnosti a v úspěších v předmětových olympiádách a soutěžích; zvýšení uplatnitelnosti našich absolventů na trhu práce včetně sladění nabídky a poptávky po práci.

Projekt Přírodní vědy moderně a bez překážek je spolufinancován Evropskou unií.

Odkaz na plakát projektu zde.

Projekt INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K VÝUCE A VZDĚLÁVÁNÍ II

Více informací jsou zde.

Projekt INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K VÝUCE A VZDĚLÁVÁNÍ

Více informací jsou zde.

Projekt MODERNIZACE VÝUKY PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ I.

Zapojili jsme se do projektu Inovativní přístup k výuce a vzdělávání, který je spolufinancován Evropskou unií. Gymnázium Josefa Kianara tak získá novou laboratoř chemie a biologie včetně materiálního vybavení. Na nové laboratoře se můžete těšit nejdříve v březnu 2018.

Více informací zde.

Projekt EMISE

Aby Hlučínsko dýchalo čistší vzduch

Gymnázium Josefa Kainara v Hlučíně se připojilo k projektu Emise Slezského gymnázia v Opavě, který se snaží zlepšit kvalitu našeho ovzduší.

Během topné sezóny osloví dvacítka studentů vybavena informačními letáky obyvatele města Hlučína a dalších obcí na Hlučínsku. Letáky studenti připomenou zásady správného spalování, upozorní na zdravotní rizika při spalování škodlivých látek a vysvětlí, jak se chovat ve smogové situaci. Občané dostanou rovněž informace Odboru životního prostředí města Hlučína o možnostech výměny starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle.

Od roku 2016 budou rovněž studenti gymnázia školit žáky hlučínských základních škol v oblasti ekologie, biologie a chemie. Teoreticky i prakticky se žáci přesvědčí, jak důležité je se o čistotu našeho ovzduší starat.

Osloví-li Vás studenti u vašeho domu, nebo najdete-li leták ve své poštovní schránce, podpořte projekt Emise tím, že studenty vyslechnete a letáky přečtete. Každý z vás může přispět k tomu, že budeme v našich ulicích dýchat lepší vzduch.

Mgr. Petr Klein

 Výzva č. 56

Naše škola byla vybrána k účasti v projektu dle Výzvy č. 56 MŠMT, reg. číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.2010. Tento projekt probíhal od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015.

V rámci projektu jsme uspořádali pro naše žáky dva poznávací zájezdy spojené s jazykovou výukou, a to do Německa s výjezdem do Švýcarska a Londýna. V rámci zájezdu absolvovali žáci výuku v počtu 9 hodin  v tom jazyce, kterému se učí na naší škole.

Základní informace o zájezdech:

1. Londýn a okolí, 21. – 27. 11. 2015 pro 50 žáků

2. Rakousko, Německo, Švýcarsko, 7. – 13. 11. 2015 pro 40 žáků,

Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 22/1872 ze dne 14. prosince 2011 schválilo zahájení přípravy projektu „Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách“ z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, jehož partnerem se stala i naše škola.

Cílem projektu je přispět ke zkvalitnění vybavení naší školy, a tím také ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání. Projekt se týká dvou našich učeben, které slouží převážně k výuce cizích jazyků.

Po dobu přípravy projektu naše škola úzce spolupracovala s garanty projektu z Odboru školství, mládeže a sportu MSK KÚ. Poskytovala jim plány a popis učeben, návrhy rozmístění nábytku, návrh dalšího možného využití učeben, požadavky na nástěnné učební pomůcky, fotografie stávajících prosto i další dokumenty, bez nichž by se projekt nemohl realizovat.
Realizace projektu proběhla ve třech etapách, a to od září do prosince 2013. Na všechny tři části byly vypsány veřejné zakázky. V 1. fázi byly učebny vybaveny nábytkem, tj. lavicemi, židlemi, skříňkami a žaluziemi. Ve 2. fázi byla dodána IT technika a ve 3. fázi došlo k dovybavení učeben odbornou technikou (jazykovou laboratoří, interaktivním dataprojektorem, keramickou tabulí, vizualizérem a nástěnnými učebními pomůckami).

Další informace

Rekonstrukce laboratoří biologie a chemie

Výzva k předložení nabídky

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 – Zadávací dokumentace

Příloha č. 3 – Elektro

Výměna oken (2. kolo)

loading